اعضا انجمن

اعضا هييت مديره انجمن جراحان مفصل ران ايران

ف67657

1

دكتر داريوش گوران سوادكوهي 

رييس انجمن

2

دكتر مسعود نوروزي

نايب رييس انجمن 

3

دكتر محمد جواد مرتضوی             

دبیر انجمن 

4

دكتر منوچهر وحيد فرهمندي                                       

خزانه دار

5

دكتر بابك سياوشي 

عضو

6

دكتر فرامرز قياقي                                 

عضو

7

دكتر علیرضا منافی                                 

عضو

8

دکتر سید محمد جزایری                                   

عضو علي البدل

9

دكتر علیرضا نوری                  

بازرس

10

دكتر علی یگانه                                      

بازرس علي البدل

 


پاسخ دهید